Poliklinika Vili Vis Vitalis IvanMilas

Doc. dr.sc. Ivan Milas, dr. med.

spec.opće kirurgije subspec. plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije

Rođen 27. 08. 1967. Studij medicine upisao 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i diplomirao na istom 1992. godine. Oženjen i otac četvero djece.
Pripravnički staž obavio u Klinici za tumore u Zagrebu.
Stručni ispit položio 1994.
Specijalizant kirurgije od 1995. do 1999.
Specijalistički ispit položio 1999. god. u KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu
Nakon položenog ispita radi kao kirurg u Klinici za tumore, KBCSM

Završio poslijediplomski studij iz Medicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 2001. do 2002 boravio godinu dana kao “Visiting scientist” u MD Anderson Cancer Center, Houston, University of Texas.

Doktorirao u studenom 2005. Disertacija pod naslovom “Prognostičko značenje expresije proteina Cox-2 u bolesnica s rakom dojke”.
U svibnju/lipnju, 2012. boravio u Cleveland Clinic Foundation, Ohio, Claveland kao gost na endokrinoj kirurrgiji i kirurgiji dojke.

2006 izabran za Znanstvenog suradnika na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu, u travnju 2013. izabran u višeg znanstvenog suradnika.
2008. izabran u Suradničko zvanje asistenta na Zdravstvenom Veleučilištu.
Na istom veleučilištu u veljači 2013. postao profesor visoke škole kao naslovno zvanje, te kasnije izabran u profesora visoke škole u trajnom zvanju..
Od travnja 2004. do travnja, 2006. subspecijalizirao plastičnu kirurgiju i položio ispit iz plastične, estetske i rekonstrukcijske kirurgije. Također subspecijalist onkološke kirurgije.
U Klinici za tumore radio na poziciji Voditelja poliklinike (službe za prevenciju i rano otkrivanje tumora), te kao voditelj odjela onkoplastične kirurgije a od ožujka 2016. kao voditelj centra za genetsko-onkološko savjetovanje.
Od rujna 2019. radi na poziciji v.d. predstojnika Klinike za tumore, KBCSM.
Od 2019. izabran u naslovno zvanje na Sveučilištu Sjever, Varaždin i na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu.
Član Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog društva za plastičnu kirurgiju, Hrvatskog senološkog društva, Hrvatskog onkološkog društva.
Objavio više znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovao na više domaćih i međunarodnih stručnih skupova.
Publicirani radovi do sada citirani (Web of Science) 143 puta. H-index 6.

Dodatne poveznice
Najdoktor