Ambulanta za psihijatrijsku pomoć

Psihijatrijska pomoć u Poliklinici Vili

U našoj poliklinici izjednačavmo mentalno zdravlje s onim fizičkim. Briga o mentalnom zdravlju ključna je za sretan život. U ovim zahtjevnim vremena sve češće se susrećemo s pacijentima kojima je potrebna pomoć u ovom području, stoga smo odlučili u sklopu poliklinike Vili pružati kvalitetnu psihijatrijsku uslugu.


psihijatar
psihijatrijska pomoć zagreb


Psihijatrijske usluge koje nudimo


Specijalistički i subspecijalistički pregledi i dijagnostikaPsihofarmakološko liječenje


 Individualna psihoterapija


PsihoedukacijaDijagnostika i odgovarajuće liječenje (psihofarmakološko i/ili psihoterapijsko) sljedećih poremećaja:

depresivnih poremećaja, anksioznih poremećaja, poremećaja uzrokovanih stresom, paničnog poremećaja, opsesivno-kompulzivnih poremećaja, poremećaja spavanja, neurotskih poremećaja, fobija


Popis i cijene usluga u ambulanti za psihijatrijsku pomoć Poliklinike Vili

Prvi pregled + prošireni kontrolni pregled

Standardni kontrolni pregled + savjetovanje (45 minuta)


Psihoterapija (45 minuta)

Kontaktirajte ambulantu za psihijatrijsku pomoć Vili već danas!

Odgovaramo u najkraćem mogućem roku na sve upite.

  • Ispunjavanjem formulara pristajete na korištenje Vaših podataka u svrhu odgovaranja na upit.


Dr. med. Tanja Franćeski voditeljica ambulante za psihijatrijsku pomoć Vili


Tanja Franćeski rođena je 8. kolovoza 1977. godine u Splitu.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine.


Pripravnički liječnički staž odradila je u Kliničkoj bolnici Dubrava i potom položila državni stručni ispit za liječnika pred komisijom MZRH koncem 2003.

Od 2004. godine do 2006. godine zaposlena je kao stručni predstavnik u farmaceutskoj tvrtci Solvay Pharmaceuticals.

U srpnju 2006. godine započinje specijalizaciju iz psihijatrije za Kliniku za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, a 2008. g. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje doktorski poslijediplomski znanstveni studij iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva.

Specijalistički ispit položila je koncem 2011. godine te otada radi na Klinici za psihijatriju KBC-a Sestre milosrdnice kao specijalist psihijatar.

U prosincu 2018. godine na Stomatološko fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj osobina ličnosti i varijanata gena serotoninskog sustava na izraženost dentalne anksioznosti“ koju je izradila na KBC-u Sestre milosrdnice pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Verzaka i prof. dr. sc. Dalibora Karlovića.

Godine 2020. završila je užu specijalizaciju te time postala subspecijalist socijalne psihijatrije.

U rujnu 2021.g. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno sudjeluje u sveučilišnoj nastavi proteklih deset godina, na studiju stomatologije u okviru predmeta „Psihijatrija s medicinskom psihologijom“.

Autor je ili koautor ukupno 5 referenci, od čega su 2 rada citirana u Science Citation Indeksu, a 3 rada u ostalim međunarodno priznatim indeksima. Polje znanstvenog i stručnog interesa predstavljaju joj socijalna psihijatrija, psihoterapija, biologijska psihijatrija te povezanost polimorfizama gena i psihopatologije. U svakodnevnom kliničkom radu primjenjuje psihoterapijske, socioterapijske i psihoedukacijske postupke te psihofarmakološko liječenje. Tijekom dosadašnjeg radnog vijeka kontinuirano radi na stručnom i znanstvenom usavršavanju, objavljuje poglavlja u knjigama, znanstvene publikacije te aktivno sudjeluje na međunarodnim i nacionalnim stručnim skupovima.

mentalna pomoć

Telefon

01/4846060

01/4846061

Adresa

Ilica 191/E

10000 Zagreb

E-mail

vili@poliklinika-vili.hr

Radno vrijeme

Pon – Pet

08 – 19 h

Ili po dogovoru